Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het verhuurde materieel door CDR. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zullen de algemene voorwaarden van de huurder, zelfs indien medegedeeld, buiten beschouwing worden gelaten in de mate dat zij zouden afwijken.

2. Duur van de verhuur: Zelfs in het geval van een levering en/of recuperatie door CDR (hierna « de verhuurder »), zal de huurperiode lopen vanaf de dag waarop de verhuurde goederen het magazijn van de verhuurder verlaten tot op het ogenblik dat deze worden teruggebracht. De voorgestelde huurprijzen zijn geldig voor de vooraf afgesproken huurtermijn, met inbegrip van de dag van levering of afhaling en de dag van terugkeer of recuperatie. Indien de huurperiode korter is dan voorzien is er geen terugbetaling. Elke bijkomende dag wordt beschouwd als een volledige dag van verhuring, waarbij de huurprijs per bijkomende dag verschuldigd is. Het afhalen en terugbrengen dienen te gebeuren op een werkdag tijdens de openingsuren van de verhuurder. Onder « werkdag » wordt begrepen elke dag van de week, uitgezonderd zater-, zon- en feestdagen.


3. Transport en levering: de huurder kan de gehuurde goederen zelf afhalen en/of terugbrengen. In dergelijk geval zullen de kosten en het risico, tenzij anders is overeengekomen, met betrekking tot het transport, het laden of lossen en/of het (de)monteren van de gehuurde goederen ten laste van de huurder zijn. De gehuurde goederen kunnen eveneens geleverd en/of opgehaald worden door de verhuurder( CDR), mits betaling van een supplement. Dergelijke levering omvat een half uur lossen en een half uur laden van de gehuurde goederen. Elk bijkomend kwartier vereist voor de (de)montage en/of het laden of lossen zal extra gefactureerd worden. De prijzen zijn van toepassing onder normale omstandigheden van levering en transport tussen ons magazijn en de plaats van bestemming (bv: eenvoudige toegang, gelijkvloers, etc.). De gehuurde goederen kunnen eventueel door onze zorgen opgezet worden mits betaling van een supplement (raming vooraf/regie). Extra wachttijden als gevolg van vertragingen die te wijten zijn aan de klant of derden, zullen doorgerekend worden. Afhalingen met open aanhangwagen of open bestel- en/of vrachtwagen worden niet aanvaard omwille van mogelijkse schade. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan de bestelling alsnog geweigerd worden.


4. Gehuurde goederen:  De goederen blijven ten allen tijde eigendom van CDR. De huurder zal instaan voor teruggave, zelfs ingeval van overmacht. De gehuurde goederen worden geacht te zijn geleverd in perfecte staat en in een hoeveelheid conform de bestelbon. De huurder kan om een tegensprekelijke telling en/of onderzoek verzoeken van de gehuurde goederen ten laatste op het ogenblik van afhaling of levering. Elk later bezwaar wordt niet in overweging genomen.


5. Teruggave van de gehuurde goederen: De gehuurde goederen dienen ingeleverd te worden, in voorkomend geval, in de bakken of de verpakking of het verpakkingsmateriaal hiervoor voorzien, in de staat waarin de huurder deze ontvangen heeft. In geval van terugname van de gehuurde goederen door de verhuurder, dienen deze bovendien toegankelijk en klaar zijn om geladen te worden. Bij gebreke hieraan, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 75 EUR voor een dergelijke dienst, aangevuld met de kosten voor het vastleggen van een vrachtwagen op het moment van terugname, eventueel met de arbeidskosten indien deze meer bedragen dan het half uur voorzien overeenkomstig clausule 3. Bovendien, indien de gehuurde goederen niet klaar staan en de planning van de verhuurder hem niet toelaat de goederen onmiddellijk terug te nemen, waardoor hij op een later tijdstip dient terug te komen, zal een tweede transport aangerekend worden ten laste van de huurder. De telling en het kwalitatief onderzoek van de gehuurde goederen zullen gebeuren in de magazijnen van de verhuurder. De huurder kan verzoeken, per fax of per e-mail en verstuurd alvorens de huur een einde neemt, dat de telling en het kwalitatief onderzoek tegensprekelijk zou gebeuren. Bij gebreke aan een dergelijk verzoek, wordt de huurder geacht de telling en het kwalitatief onderzoek te hebben aanvaard. Alle gehuurde goederen die niet, of niet correct, worden ingeleverd of beschadigd zijn, ongeacht de oorzaak hiervan, met inbegrip van diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, zullen aangerekend worden aan de waarde van de aankoopprijs vermeerderd met 15%.  Schade aangericht door derden vallen ten laste van de huurder. CDR kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. De terugname van de gehuurde goederen door CDR  betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.  CDR beschikt over een termijn van 48 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz... bekend te maken. Bij het ophalen van de goederen door onze diensten is de huurder ten alle tijde steeds verantwoordelijk voor schade en diefstal tot de afhaling geschiedt.


6. Betalingsmodaliteiten: Tenzij anders overeengekomen, dient de huurprijs betaald te worden voorafgaand aan de afhaling of de levering van de gehuurde goederen. De huurprijs omvat (i) de huurprijs van de goederen conform artikel 2, (ii) de transportprijs en de levering overeenkomstig artikel 3 en (iii) de waarborg die de huurder verschuldigd is aan de verhuurder conform het voorstel van de verhuurder. Alle betalingen dienen te gebeuren ter maatschappelijke zetel van de verhuurder. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan de verhuurder weigeren de gehuurde goederen te leveren. De facturen dienen contant betaald te worden. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na datum, worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd door de huurder. Alle op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een  interest met zich mee van 8 % per begonnen maand vertraging. Naast deze interest zal elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd worden, als forfaitaire schadevergoeding, met 15% met een minimum van 75 EUR.


7. Aansprakelijkheid: De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van de veiligheidsvoorschriften voor de opstelling en het gebruik van de gehuurde goederen. Hij ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid bij ongevallen. De huurder is ook aansprakelijk voor het bekomen van de nodige  vergunningen indien dit van toepassing is. De schade die hieruit zou kunnen voorkomen, is steeds te laste van de huurder.


8. Annulering: In geval van annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan de voorziene datum van de aanvang van de huur zal deze kosteloos geschieden. In geval van annulering meer dan 5 werkdagen  en minder dan 30 dagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van een vergoeding gelijk 50 % van het gefactureerde bedrag. In geval van annulering minder dan 5 werkdagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het volledig gefactureerde bedrag.


9. Sabam  : Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding...enz.  die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder. CDR  is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes steeds ten laste van de klant.


10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht:  de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde zal exclusief bevoegd zijn voor de interpretatie of uitvoering van de huurovereenkomsten met de verhuurder. Het Belgisch recht is van toepassing.